Beschermde diersoort

In Nederland leven 20 soorten vleermuizen, waarvan er 9 zeldzaam zijn. In Friesland komen 10 soorten vleermuizen voor. In de afgelopen vijftig jaar zijn minimaal 5 andere soorten erg zeldzaam geworden of geheel verdwenen. Het kappen van bomen, opvullen van spouwmuren en renoveren van oude gebouwen betekent minder verblijfplaatsen voor de vleermuis. Daarnaast worden de beestjes en hun jongen (indirect) vergiftigd door insecticiden. De dieren zijn een kwetsbare groep vanwege de trage voortplanting. De vrouwtjes krijgen maar één of twee jongen per jaar.


Nieuwe Natuurwet

De bescherming van vleermuizen is in Nederland geregeld in de Nieuwe Natuurwet. Deze wet is per 1 januari 2017 van kracht. Deze wet vervangt drie wetten:

  • De Natuurbeschermingswet 1998 is voor de bescherming van (natuur)gebieden, waaronder Natura2000.
  • De Flora- en faunawet regelt de bescherming van alle in het wild levende soorten.
  • De Boswet gaat over het behoud van houtopstanden.

Er zijn een heleboel zaken veranderd. Maar voor de vleermuis is alles hetzelfde gebleven. Zo is het nog steeds verboden om nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van vleermuizen opzettelijk te beschadigen of te vernielen en of dieren opzettelijk te doden'. Internationaal zijn de dieren beschermd door de conventie van Bern en de Habitatrichtlijn.