Beschermde diersoort

In Nederland leven 20 soorten vleermuizen, waarvan er 9 zeldzaam zijn. In Friesland komen 10 soorten vleermuizen voor. In de afgelopen vijftig jaar zijn minimaal 5 andere soorten erg zeldzaam geworden of geheel verdwenen. Het kappen van bomen, opvullen van spouwmuren en renoveren van oude gebouwen betekent minder verblijfplaatsen voor de vleermuis. Daarnaast worden de beestjes en hun jongen (indirect) vergiftigd door insecticiden. De dieren zijn een kwetsbare groep vanwege de trage voortplanting. De vrouwtjes krijgen maar één of twee jongen per jaar.


Flora- en Faunawet

De bescherming van vleermuizen is in Nederland geregeld in de Flora- en Faunawet. Zo is het verboden om nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van vleermuizen opzettelijk te beschadigen of te vernielen en of dieren opzettelijk te doden'. Internationaal zijn de dieren beschermd door de conventie van Bern en de Habitatrichtlijn.